Вашата количка

Вашата количка е празна

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ В ЕВРО ИЛИ ЛЕВА ОТ УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ ЕАД (или по-долу „УКФ“) (наричани по-нататък „Общите условия“)

Чл.1. Общи положения.
Тези Общи условия са неразделна част от договорите за кредит, за които същите са приложими.

Чл.1.1. Приложимост
(1) Настоящите Общи условия се прилагат за Договорите за кредит между УКФ и Потребителите и Поръчителите, за отпусканите потребителски Кредити, попадащи в приложното поле на Закона за потребителския кредит, по които са приложими кумулативно следните условия:
а/ Кредитът се отпуска във валута евро или български лева;
б/ Уговорената между УКФ и Потребителя възнаградителна лихва за ползването на Кредит (Лихвата) е определена на база фиксиран лихвен процент.
в) Кредитът по тези Общи условия се отпуска за следните цели:
- Стоков кредит - Кредит, предоставян в Търговски обекти, който може да се отпусне на Потребители с цел закупуване на една или повече стоки от Търговските обекти.
- Паричен кредит, който се усвоява директно от Потребителя, за правомерни и одобрени от УКФ цели, различни от директно финансиране от УКФ на закупуване от Потребителя на стоки от Търговски обекти.

Чл. 2. Сключване на Договора.
(1) Договорът за кредит се сключва между УКФ и Потребителя в писмена форма, на хартиен носител или друг траен носител.
(2) Преди сключването на Договор за Паричен кредит, УКФ уведомява Потребителя, че за целите на усвояването на Паричния кредит съгласно чл. 5, ал. 2 от тези Общи условия Потребителят следва да разполага с открита банкова сметка в УКБ. В случай, че Потребителят не разполага с необходимата банкова сметка, УКФ го уведомява за необходимостта да сключи договор за банкова сметка с УКБ, както и за всички разходи за откриването на банкова сметка, изчислени на база Тарифата на „УниКредит Булбанк” АД (наричано по-долу „УКБ“).
(3) Когато въз основа на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България, за оценка на кредитоспособността на Потребителите, УКФ откаже да предостави Кредит, УКФ е длъжно да уведоми незабавно и безвъзмездно Потребителя за резултата от извършената проверка и за сведенията за Потребителя, съдържащи се в регистъра.

Чл. 3. Задължения на Потребителя.
(1) Потребителят се задължава да върне на УКФ цялата договорена сума по отпуснатия Кредит, заедно с Лихвите и разноските по него, в сроковете и при условията, указани в Договора на вноски, броят, размерът и падежите на които се посочват в Договора. За заплащането на всяка вноска не е необходимо никакво допълнително предизвестие в тази връзка.
(2) Посоченият в Договора размер на всяка месечна погасителна вноска по отпуснат и усвоен Кредит включва предвидената в Договора съответна част от главницата на отпуснатия Кредит, Лихвата върху нея към момента на предоставяне на Кредита, комисионата/таксата и съответна част от застрахователната премия, в случай че има сключен договор за застраховка. Посочват се също и падежът на изискуемост и погасяване на всяка една от вноските.
(3) Когато кредитът е предоставен за закупуване на стока, избрана от Потребителя (Стоков кредит), Потребителят може да избере една от следните възможности:
1. Съгласно чл.27, ал.4 от ЗПК да получи избраната стока от Търговеца след изтичането на 14-дневния срок, в който Потребителят може да се откаже от Кредита; в този случай, ако Потребителят реши да се възползва от правото си на отказ, е достатъчно той само да уведоми за отказа си Кредитора в срока и по реда на чл.29, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗПК, без да дължи на Кредитора каквито и да било суми или разноски; или
2. Съгласно чл.29, ал.1 от ЗПК да получи избраната стока от Търговеца в деня на сключване на този Договор (или в друг момент преди изтичането на 14-дневния срок, в който Потребителят може да се откаже от Кредита); в този случай, ако Потребителят реши да се възползва от правото си на отказ след като е получил стоката от Продавача, той трябва да уведоми за отказа си Кредитора в срока и по реда на чл.29, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗПК, както и да му възстанови пълния размер на главницата и да му заплати начислената към момента лихва, в срока, по реда и при условията на чл.29, ал.4 от ЗПК.

Чл. 4. Права на Потребителя.
(1) Потребителят има право при погасяване на главницата по Договора за кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания.
(2) Потребителят има право на извлечение, показващо периодите и условията за плащане на свързаните повтарящи се или еднократни разходи и лихвата, когато те трябва да се заплатят, без погасяване на главницата.
(3) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за кредит в срок 14 дни, считано от датата на сключване на Договора за кредит, или датата, на която Потребителят получи условията на Договора, както и законоустановената информация в случаите, когато тази дата е след датата на сключването на Договора. За да упражни правото си на отказ от сключения Договор за кредит, Потребителят е длъжен да уведоми УКФ за отказа от сключения Договор преди изтичането на крайния срок от 14 дни,
на хартиен или на друг траен носител, до който УКФ има достъп, по начин, който може да бъде доказан съгласно действащото законодателство и да върне на УКФ получената сума по получения Кредит, и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата.
(4) В горепосочената хипотеза Потребителят се задължава да върне на УКФ главницата и да заплати Лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до УКФ за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора лихвен процент.
(5) При упражняване на правото си на отказ от Договора за кредит Потребителят не е обвързан от допълнителните услуги, свързани с Договора за кредит, които се предоставят от УКФ или от трето лице въз основа на споразумение между третото лице и УКФ.
(6) Потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договора за кредит, отпуснат от УКФ. В този случай той има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на Договора.
(7) При предсрочно погасяване на Кредит от страна на Потребителя, УКФ има право на справедливо обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на Кредита. Обезщетението на УКФ е в размер от 1 на сто от предсрочно погасената сума по Кредита, когато оставащият период на Договора за кредит е по-голям от една година. Когато оставащият период на Договора за кредит е по-малък от една година, обезщетението на УКФ е в размер от 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит. УКФ може по изключение да търси и по-голямо обезщетение, при претърпяна загуба от предсрочното погасяване на кредита, превишаваща сумата по предходното изречение.
(8) В случаите по ал. 7 обезщетението на УКФ при предсрочно погасяване на Кредита не може да надвишава размера на лихвата, която Потребителят би платил за периода, обхващащ предсрочното погасяване на Кредита и договорената дата за прекратяване на Договора за кредит.

Чл. 5. Усвояване и погасяване на Кредити. Плащания.
(1) Когато УКФ отпуска Стоков кредит, същият се отпуска за цената на стоката, закупена от Потребителя в Търговския обект, при изваждане на първоначалната вноска на Потребителя за цената на съответната стока, ако има такава. В този случай сумата по Кредита се превежда от УКФ директно към съответния търговец, от който Потребителят закупува стоката, като Кредитът се счита усвоен от Потребителя на датата на заверяването на сметката на съответния търховец със сумата на отпуснатия Кредит.
(2) Когато УКФ отпуска Паричен кредит, сумата по Кредита се отпуска чрез банков превод от УКФ към банкова сметка на Потребителя в УКБ. Във всички случаи Кредитът се счита усвоен на датата на отпускане на сумата от страна на УКФ.
(3) Потребителят е длъжен да погасява Кредита само във валутата, в която е отпуснат.
(4) Всички плащания от Потребителя към УКФ следва да се извършват единствено в полза на УКФ. Евентуални плащания в полза на посредници, както и на което и да е неупълномощено по надлежния ред трето лице, не се считат за погасяване на задълженията към УКФ и не намаляват размера на подлежащия на връщане Кредит.
(5) Плащания по стоков кредит се осъществяват и чрез разплащателна сметка на Потребителя в Уникредит Булбанк АД. Ако това е новооткрита сметка, то обслужването на самата сметка, за целия срок на отпуснатия от УКФ кредит, се осъществява без начисляването на такси и/или комисиони в полза на УКБ. В случаите, когато това е съществуваща сметка на Потребителя, то той дължи такса за нейното обслужване според Тарифата на УКБ. Дължимата месечна вноска за целия срок на договора за кредит се удържа автоматично, чрез подписано съгласие от страна на Потребителя за директен дебит в полза на УКФ.
(6) Погасяването на Стоков кредит може да се извършва и чрез плащане на каса, което се извършва от Потребителя на касите на „УниКредит Булбанк“ АД и нейните банкови клонове/банкови офиси по банковата сметка на УКФ в „УниКредит Булбанк“ АД, IBAN: BG90 UNCR 7630 101 CLARIMA, BIC код: UNCRBGSF.
(7) Плащането на каса по договор за кредит ще се извършва като се начислява от „УниКредит Булбанк“ АД такса за погасяване на месечните вноски според Тарифата на УКБ.
(8) Погасяването на Кредита чрез плащане на каса на друга банка, чрез плащане по банков път, когато Потребителят има открита сметка в друга банка, или чрез използване на други способи за плащане, за използването на които се дължи определена такса, може да доведе до допълнителни разходи за Потребителя за извършване на превода на месечните вноски на Кредита в зависимост от тарифата на съответната банка, която обслужва сметката на Потребителя или от тарифата на съответния доставчик на платежна услуга. Такива евентуални разходи не се начисляват и не се покриват от УКФ и са за сметка на Потребителя.
(9) Клиентът дава съгласието си да получава информация за състоянието на кредита си/задължението си към УКФ посредством услугата „БУЛБАНК – Онлайн“/Мобилно банкиране на УниКредит Булбанк, за ползването на която е подписал договор и общи условия с банката.

Чл. 6. Отношения с Търговския обект и УКФ.
(1) Спрямо УКФ не могат да бъдат предявявани претенции във връзка с отношенията между Потребителя и Търговския обект и/или търговеца, от които Потребителят е закупил стока със Стоков кредит от УКФ. УКФ не отговаря за търговските отношения между Потребителя и Търговския обект във връзка с доставката и/или качеството на стока, закупена със
Стоков кредит от УКФ, неизпълнението на които от страна на Търговския обект не освобождава Потребителя от задълженията му по Стоковия кредит освен в случаите, визирани в ал. 2 от настоящия член.
(2) Когато при предоставяне на Стоков кредит Потребителят не получи удовлетворение на правата си от Търговския обект, той има право да предяви претенциите си срещу УКФ. Право на обезщетение за разликата между договореното и реално доставеното Потребителят има, когато са налице едновременно следните условия:
1. Между УКФ и Търговския обект е сключено предварително споразумение, според което кредити за придобиване на предлаганите от Търговския обект стоки ще бъдат предоставяни единствено от УКФ;
2. Потребителят е получил Стоков кредит в рамките на споразумението по т. 1;
3. Стоката/услугата, за придобиването на която е получен Стоковият кредит, не е доставена на Потребителя, доставена е частично или не съответства на Договора за продажба, и
4. Потребителят е предявил правото си на обезщетение към Търговския обект, но претенциите му не са били удовлетворени.
(3) УКФ се задължава в срок 7 работни дни от сключването на Договора за Стоков кредит, да уведоми продавача на стоката в съответния Търговски обект за отпускането на кредита.

Чл. 7. Лихви, такси и комисиони.
(1) За предоставен Кредит от УКФ Потребителят дължи Лихва, месечният размер на която е включен в погасителния план и в Договора. Дължимата Лихва, която е фиксирана за целия срок на Кредита, се начислява от датата на покупката от Търговския обект при отпуснат Стоков кредит и от датата на отпускане на сумата от страна на УКФ при отпуснат Паричен кредит.
(2) Видът, размерът и действието на дължимите такси, извън Лихвата, се определя в настоящите Общи условия и/или в Договора за кредит.
(3) УКФ може да установява и предоставя определени преференциални условия условия за ползването на определени кредитни продукти, като всеки Потребител може да се възползва от посочените преференциални условия само доколкото и докато отговаря на изискванията за ползването им и доколкото е договорил ползването им с УКФ. Ако са уговорени преференциални условия, същите се описват в „Преференциални условия” на Договора за кредит.
(4) В случай, че към който и да е момент Потребителят не отговаря или престане да отговаря на изискванията за ползване на преференциалните условия, УКФ има право, да приложи спрямо Потребителя други условия по договора за кредит. В този случай УКФ уведомява Потребителя и Поръчителя по реда на чл.12, ал. 2.

Чл. 8. Лични данни.
(1) Разпоредбите на този член се отнасят за Потребителя и за всички други лица (Поръчителите), които са подписали Договора.
(2) От съображения за защита и сигурност Потребителят и Поръчителят дават съгласието си за видеозаснемане при извършване на сделките в банков клон/банков офис/Tърговски обекти.
(3) С подписването на Договора, с което се приемат настоящите Общи условия, Потребителят и Поръчителят дават изричното си съгласие за обработване на техните лични данни, до които УКФ е получило достъп чрез сключването и изпълнението на Договор, с оглед неговото пълно и точно изпълнение, както и за други законни цели, включително, но не само промоцията на продукти и услуги, предоставяни от УКФ и нейни договорни партньори или от трети лица, за информационни цели, включително и чрез съобщения в пресата, както и за целите на пазарни проучвания или на отчитането на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставяните услуги и провежданата от УКФ дейност.
(4) С приемането на настоящите условия Потребителят и Поръчителят изрично се съгласяват УКФ да събира и да разкрива информация, представляваща лични данни и друга защитена от закона тайна за Потребителя и Поръчителя, на трети лица в случай на просрочие на дължими суми по кредитните правоотношения с УКФ.
(5) УКФ може по всяко време да поиска от Потребителя и Поръчителя да актуализират данните, събрани от УКФ във връзка с вземането на решение за отпускане на Кредита. УКФ може да поиска и допълнителна информация.
(6) УКФ има право да проверява всички данни, предоставени от Потребителя и Поръчителя чрез независими източници, като същите доброволно дават своето изрично съгласие УКФ да използва данните им за осъществяване на
проверки на кредитоспособността им, преди предоставянето на каквито и да било услуги, както и във всеки момент от съществуването на договорни правоотношения между Потребителя, Поръчителя и УКФ. С попълването и подписването на Договор за кредит Потребителят и Поръчителят дават своето изрично съгласие на УКФ да проучи тяхното кредитно минало, и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само базите данни на кредитни бюра, държавни органи и банки на територията на България и чужбина, както и базите данни на дъщерните дружества на Групата на „УниКредит“ („Администраторите на лични данни“). В тази връзка УКФ има право да разкрива на Администраторите на лични данни, личните данни на Потребителя и Поръчителя, предоставени на УКФ. Потребителят и Поръчителят дават своето изрично съгласие за последващото разкриване от Администраторите на лични данни на УКФ на резултатите от проверката, както и на всички лични данни на Потребителя и Поръчителя, събрани от Администраторите на лични данни за целите на Договора. Кредитното досие на Потребителя се съхранява на електронни носители и на хартия.
(7) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят и Поръчителят дават съгласието си „УниКредит Булбанк” АД, като част от банковата група УниКредит, да предоставя на УКФ информация, представляваща или включваща лични
данни, както и финансова информация за Потребителя и/или Поръчителя, включително такава, представляваща или включваща банкова тайна, във връзка с кредитните им правоотношения по настоящите Общи условия и Договора за кредит.
(8) С приемането на Общите условия както Потребителят, така и Поръчителят се съгласяват техните лични данни да бъдат използвани за кредитни проверки, електронно или ръчно във връзка с искания/ обезпечавания от същия кредит, а също и при евентуално предоставяне на такива услуги от трети лица и след сключването на договор между тях и УКФ, и дават доброволно съгласието си техните лични данни да бъдат включени в база данни, и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията им, събиране на вземания, предотвратяване на изпиране на пари и финансови измами, а също и управление на сметките им.
(9) Така даденото съгласие, е с цел да позволи на УКФ да проверява кредитоспособността на Потребителя и/или Поръчителя и да удостовери неговите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, като получава справки от регистри на трети страни – частни и държавни Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, като Централния Кредитен Регистър на БНБ, Кредитното бюро на Експириън Скорекс България ЕАД, Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от него социални осигуровки, данни за трудовите му договори и социално осигурителния му доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската му регистрация от Националната база данни „Население“, чрез Експириън Скорекс България ЕАД, като тези данни да бъдат обработвани съобразно раздел 1, точка 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. Съгласието, дадено с приемането на настоящите Общи условия, е с цел да позволи също така на всеки от горепосочените Администратори на лични данни да използва личните данни на Потребителя и/или Поръчителя за подготвянето и предоставянето на упоменатите справки/доклади.
(10) С приемането на Общите условия Потребителят и Поръчителят се съгласяват и изрично упълномощават УКФ да предоставя за целите на оценяване на кредитния риск техните лични и кредитни данни, в това число история по всички открити и закрити Кредити на тяхно име при УКФ, при спазване на чл.2, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република България и извън нея: други кредитни институции и финансови институции.
(11) С приемането на Общите условия Потребителят / Поръчителят, разбира, че има право на достъп до личните си данни, съхранявани от трети страни – Администратори на лични данни, и има право да поиска промяна и актуализиране на личните му данни, съгласно условията на Глава Пета от Закона за защита на личните данни.
(12) Адресът на УКФ за получаване от Потребителя и Поръчителя на достъп до личните им данни или изменение и актуализация на личните данни е ул. „Осогово“ № 38-40, ет. 5, гр. София 1303, България. На същия адрес Потребителят или Поръчителят може да получи информация и за адресите на Администраторите на лични данни, които са получили достъп до личните данни на Потребителя и Поръчителя.
(13) С подписването на Договор, Потребителят и Поръчителят се съгласяват с описаната по-горе обработка (разкриване и ползване) на техните лични данни и потвърждават, че са запознати с факта, че УКФ, както и всеки друг кредитор (както настоящ, така и бъдещ) има законно право и интерес от достъпа до кредитните регистри и история на Потребителя и Поръчителя, за да защити своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона.
(14) С подписването на Договора Потребителят и Поръчителят се съгласяват техните лични данни да бъдат използвани при извършването на идентификация от страна на УКФ, в случаите на предоставяне от последното на поискано от Потребителя и Поръчителя издаване на документи от страна на УКФ.
(15) Настоящото си съгласие е предоставено от Потребителя и/или Поръчителя в резултат на свободната му воля, като същият е наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по-точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б на същия закон, и е уведомен, че има право да откаже да предостави настоящото съгласие, в който случай искането му за предоставяне на желаната от него услуга може да не бъде изпълнено.

Чл. 9. Разрешение за получаване на SMS съобщения, писма, обаждания, имейли (e-mail) от УКФ или негови партньори.
(1) Потребителят и Поръчителят дават изричното си съгласие УКФ или негови партньори да изпращат на техните мобилни телефони SMS съобщения, както и да получават от УКФ писма, имейли или обаждания, свързани с предлагането на Паричен кредит, Стоков кредит и/или друг вид Кредити и/или други промоционални инициативи, които УКФ или негови партньори могат да предприемат.
(2) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят и Поръчителят дават съгласието си УКФ, като част от банковата група „УниКредит” да предлага на Потребителя, чрез всичките си канали за дистрибуция и начини за контакт, допълнителни финансови и/или банкови услуги на „УниКредит Булбанк” АД, включително, но не само издаване и поддържане на кредитни карти, ипотечни кредити, депозити, търгуване с ценни книжа и други в пълен обем от дейностите по чл.2 от Закона за кредитните институции.

Чл.10. Запис на предоставянето на преддоговорната информация и изявленията на страните.
Потребителят и Поръчителят дават изричното си съгласие преддоговорната информация, както и изявленията, направени чрез телефон, друго средство за гласова комуникация от разстояние, видеовръзка или електронна поща, да се записват от УКФ, като същите ще имат доказателствена сила за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях доколкото се касаят за отношенията между УКФ и Потребителя и/или Поръчителя във връзка с възникването,
съществуването, изпълнението или неизпълнението, погасяването и/или прекратяването на правоотношенията по между им, свързани с предмета на настоящите Общи условия.

Чл. 11. Спорове с УКФ.
Подаване на възражения, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с жалба на Потребителя:
(1) Потребителят може да изложи своите възражения (по e-mail, по факс, или с подписано писмо на хартиен носител) до централния офис на УКФ или всеки банков клон/офис на УниКредит Булбанк. УКФ се задължава да се произнесе и да върне писмен отговор до Потребителя, за решението си по постъпилото възражение, в срок до 30 (тридесет) дни от получаването му.
(2) Потребителят има право да подава възражения, свързани с Договора за кредит до Комисията за защита на Потребителите с адрес: гр. София П.К. 1000, пл. „Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6.
(3) Потребителят има право да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 - 184 от Закона за защита на Потребителите, когато са нарушени техните права и законни интереси. Когато УКФ не се произнесе в срок от 30 дни от получаване на възражението и когато решението на УКФ не удовлетворява Потребителя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от Помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите.
(4) Горепосочените производства не препятстват възможността искове или спорове между УКФ и Потребителя и Поръчителя във връзка с договорните им отношения и тези Общи условия да бъдат решавани от компетентния съд. Приложимо е българското законодателство.
(5) При подаване на жалба от страна на Потребителя, свързана с предоставянето на Кредит, УКФ взима решение за изплащане на обезщетение на Потребителя, когато счете за основателна жалбата, като размерът на обезщетението ще бъде определян за всеки отделен случай.

Чл. 12. Промяна на Общите условия.
(1) Настоящите Общи условия не се ограничават със срок и УКФ има право да ги променя едностранно, когато независещи от УКФ причини налагат това, в това число, когато УКФ е получил изрично предписание/ указание от компетентен регулаторен орган, да промени същите или, когато такава промяна е станала наложителна като резултат от влязло в сила съдебно решение,
(2) Измененията се съобщават на Потребителя и Поръчителя на посочения от Потребителя/ Поръчителя e-mail адрес в Договора или чрез SMS на посочения от Потребителя/ Поръчителя мобилен телефонен номер в Договора, като същият се е съгласил да получава официални изявления от УКФ на този e-mail/ мобилен телефонен номер. Подобни изменения ще се съобщават на Потребителя/ Поръчителя чрез изпращане на съобщение от Мейла на УКФ, който се използва за изпращане и получаване на e-mail съобщения от и до Потребителите/ Поръчителите по реда на тези Общи условия до e-mail адреса на Потребителя/ Поръчителя или чрез изпращане на SMS от Телефона на Клиента, поддържан от УКФ, до телефонния номер на Потребителя/ Поръчителя, като текстът на изменените Общи условия, се публикува на интернет страницата на УКФ.
(3) УКФ има право да променя настоящите Общи условия и в случаите, непопадащи в обхвата на чл.12, ал.1. В този случай изменените Общи условия се считат за приети, ако Потребителят и/или Поръчителя, в срок от 7 дни след уведомяването си за тях по реда на чл.12, ал.2 от тези Общи условия, се яви в съответния Търговски обект или банков офис, в който е сключен Договорът и изрази писмено си съгласие съгласно чл.11, ал.2 от ЗПК, че се съгласява и приема същите.
(4) Ако Потребителят и/или Поръчителят не е съгласен с измененията, то същият има право да прекрати Договора си с УКФ, като отправи писмено изявление за това, като всички отпуснати кредити от УКФ на Потребителя стават незабавно изискуеми.
(5) В случаите, в които Потребителят не изпрати изявление за прекратяване на Договора и не се яви в срока по реда на чл.12, ал.3 от настоящите Общи условия, УКФ има правото да изпрати чрез писмо с обратен документ до адреса на Потребителя/ Поръчителя препис от променените Общи условия, които следва да бъдат подписани на всяка страница от Потребителя/ Поръчителя. Разходите извършени от УКФ във връзка с изпращането на променените ОУ до адреса на Потребителя/ Поръчителя са изцяло за негова сметка и се начисляват като допълнителна такса към Договора.

Чл. 13. Забава в плащанията, лихви за забава, прекратяване на кредитните правоотношения.
(1) В случай на забава в плащанията на дължимите от Потребителя и Поръчителя суми, съгласно тези Общи условия, освен договорените лихви УКФ има право да получи от Потребителя и Поръчителя, при отпуснат Кредит, освен всички просрочени и неизплатени месечни суми, и обезщетение в размер на годишната законна лихва, разделена на 365 дни за всеки ден на забава, изчислена върху цялата дължима главница. Потребителят и Поръчителят ще бъдат задължени с евентуалните разходи за принудителното събиране на дължимите на УКФ суми по законоустановения ред. УКФ може да прехвърли на трето лице събирането на сумите и без предварителното съгласие на Потребителя и Поръчителя.
(2) УКФ има правото да прекрати едностранно кредитното правоотношение с Потребителя и да обяви всичките си вземания по предоставения Кредит, в това число изтекли и непогасени вноски, остатъчна главница, остатъчни Лихви,
лихвите за забава, такси и комисиони за предсрочно изискуеми в пълен размер при следните хипотези:
a) Потребителят и/или Поръчителят са нарушили всички или някоя от разпоредбите по Договора и Общите условия, както и при допуснато просрочие и/или неплащане на две последователни погасителни вноски по Кредита (главница и лихви), при условие че допуснатите нарушения и/или неизпълнения не бъдат отстранени, просрочените вноски не бъдат
погасени в двуседмичен срок, считано от датата на осъществяване на нарушението/падежа на погасителната вноска;
б) Някои данни, потвърждения, декларации, удостоверения и/или други документи, предоставени от Потребителя и/или Поръчителя във връзка със сключването и изпълнението на Договора за кредит, се окажат неистински и/или невалидни към всеки един момент от действието на Договора;
в) При смърт на Потребителя, както и при поставянето му под пълно или ограничено запрещение, в който случай Поръчителят остава солидарно задължен с наследниците;
г) Започване на действия по принудително изпълнение по отношение на Потребителя;
(3) В срок от 15 дни от получаване на известието за предсрочна изискуемост на Кредитите съгласно чл.13 (2) от настоящото, Потребителят и Поръчителят трябва да изплатят на УКФ дължимите суми, в т.ч. по главницата, лихвите и всички допълнителни разходи. В случай на неплащане в горепосочения 15-дневен срок, Потребителят следва да заплати обезщетение в размер на годишната законна лихва, разделена на 365 дни за всеки ден на забава, изчислена върху цялата дължима главница. Потребителят ще бъде задължен с евентуалните разходи за връщане на кредита с помощта на трети лица, подпомагащи дейността на УКФ.
(4) При неизпълнение на задълженията на Потребителя по чл. 13 (3) в указания срок, УКФ може да пристъпи към принудителното събиране на всички свои вземания в пълен размер, ведно с лихвите, таксите, комисионите, разноските, неустойките, по реда установен в Гражданския процесуален кодекс.
(5) Договорът за кредит се прекратява, ако Потребителят упражни правото си на отказ от Договора, посочено в чл. 4, ал. 3 от настоящите Общи условия.
(6) УКФ може по всяко време да прехвърли правата си по Договора за кредит на трети лица или част от него, заедно с дължими лихви, такси, комисиони и други разноски, като уведоми Потребителя писмено за това, в съответствие със закона. В случай, че Потребителят е посочил свой e-mail в Договора за кредит, УКФ може да го уведоми за прехвърлянето на правата си по същия чрез уведомление до този e-mail.
(7) С подписване на Договора за кредит Потребителят и Поръчителят дават изричното си съгласие УКФ да прехвърля правата си по Договора за кредит на трети лица.

Чл. 14. Отговорност на Поръчителя.
С подписването на Договора Поръчителят поема задължение към УКФ да бъде солидарно отговорен за изпълнението на всички настоящи и бъдещи, условни и безусловни задължения на Потребителя, които възникват по силата на тези Общи условия. Поръчителят декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия, и поема задължение, в качеството си на Поръчител, да осигури пълно и точно изпълнение на всички задължения на Потребителя по тези Общи условия.

Чл. 15. Влизане в сила на Договора.
Договорът за кредит влиза в сила след неговото подписване от страните.
Всяка страница от настоящите Общи условия се подписва от всяка от страните.